close

Informace pro veřejnost

V souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 byla založena jako příspěvková organizace, která poskytuje výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vlastní činnost školy se dále řídí zejména zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je doporučení školského poradenského zařízení a žádost a informovaný souhlas zákonných zástupců.

Postupy při vyřizování stížností, žádostí a návrhů: Při vyřizování žádostí, návrhů a podání občanů je povinný subjekt dodržet lhůtu 30ti dnů ode dne podání. V případě podání odvolání proti rozhodnutí je lhůta zkrácena na 15 dnů ode dne podání.

Organizační struktura organizace

viz. "Organizační schéma".

V hlavní budově Základní školy, Stříbro, Revoluční 1431 lze pořizovat kopie, výpisy a opisy, podávat žádosti a stížnosti, předložit podnět či dožádání v souladu s § 5 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je možné zde rovněž obdržet rozhodnutí, které vydává ředitelka v souladu se správním řádem.

Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelky Základní školy, Stříbro, Revoluční 1431 lze podat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň prostřednictvím ředitele Základní školy, Stříbro, Revoluční 1431 do 15 ti dnů ode dne vydání rozhodnutí.

V případě podání žádosti (§45, zákona 500/2004 Sb. postupuje žadatel v souladu s ustanovením § 37, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. „Správní řád". Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne doručení.

V případě podání stížnosti je lhůta pro vyřízení 60 dnů ode dne doručení.

Přehled nejdůležitějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy, případně v kanceláři účetní školy nebo na webu

http://www.msmt.cz/file/11075

zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákoník práce"

nařízení vlády č. 564/2006 Sb. . ve znění pozdějších předpisů, „ O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě "

zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Školský zákon"

zákon č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákon o pedagogických pracovnících"

vyhláška č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ O základním vzdělávání "

zákon č. 500/2004 Sb. „ Správní řád"

zákon č. 129/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Zákon o krajích"

zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ O účetnictví"

vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů „ Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů„ O poskytování poradenských služeb"

Další právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok je k dispozici na nástěnce v přízemí hlavní budovy školy.

Škola nemá žádné licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

Škola nemá žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odt. 7

Elektronická adresa podatelny: http://www.evirtuos.cz/galatea