close

Zápis do 1. ročníku

17.4.2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na školní rok 2024/2025.

Zápis proběhne v budově školy

                                           ve středu 17.4.2024
                                            od 14:00 – 16:00

Podání žádosti zákonným zástupcem dítěte:

• Poštou na adresu ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431
• E-mailem s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu reditel@zsrevolucnistribro.cz
• Osobně při zápisu

Organizace a průběh zápisu:

• Zápis je rozdělen na formální a motivační část a je veden pedagogickým pracovníkem 1. stupně za přítomnosti zástupce vedení školy.
• Při formální části vyplní zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, pokud nebyla doručena předem.
• Zákonný zástupce předloží Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.
• Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte.
• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své zmocnění dítě zastupovat.

Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte ve škole zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Těšíme se na Vás

                                             Mgr. Jasmína Vaňková
                                            ředitelka školy