close

Zpráva o poskytování informací za rok 2015

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

§ 18 odst.1 písm. a)

Celkový počet podaných žádostí o informace: 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

§ 18 odst.1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18 odst.1 písm. c)

Počet rozsudků soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

o poskytnutí informace: 0

§ 18 odst.1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění

nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty

§ 18 odst.1 písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání

a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány žádné stížnosti

§ 18 odst.1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování

tohoto zákona: nebyly poskytnuty žádné další informace

Ve Stříbře dne 5. ledna 2016
Mgr. Milan Sosík
ředitel školy